SCOPE FinTech Solutions

Algemene voorwaarden scope fintech solutions

1            Algemeen

1.1            Toepasselijkheid

1.1.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Scope Marketing Technology B.V., hierna te noemen SMT  en Opdrachtgever.

1.1.2        SMT kan deze Algemene Voorwaarden Scope Marketing Technology wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden SMT zullen van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.3        Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden SMT en/of de tussen SMT en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door SMT zijn vastgelegd.

1.1.4        Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met SMT gesloten overeenkomst.

1.1.5        De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

1.2            Definities

1.2.1        In de Algemene Voorwaarden SMT worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2        Algemene Voorwaarden Derden: 
Onder Algemene Voorwaarden Derden wordt begrepen de voorwaarden die van toepassing zijn op Derden Producten en Diensten.

1.2.3        API:

Application programming interface: dat definieert de toegang tot de applicatiesoftware die er achter schuilt, op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

1.2.4        Applicatie Software:

De applicatie die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) SMT Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever.

1.2.5        As is:

De eigenschappen van het Product zijn niet (geheel) beschreven en Opdrachtgever geeft aan de eigenschappen van het Product voldoende te kennen en/of getest te hebben en het Product af te nemen zoals het wordt aangeboden. Opdrachtgever koopt op eigen bate en schade en partijen sluiten een beroep op dwaling uit. Partijen doen bij een As is levering afstand van hun recht een beroep te doen op het bepaalde in Boek 7:17 B.W. en doen afstand van het recht om na de (af/op)levering (partiële) ontbinding of vernietiging van die overeenkomst in te roepen of in rechte te vorderen.

1.2.6        SaaS (Software as a Service):

omvat het door SMT direct en/of indirect (door middel van derden) via Hosting beschikbaar stellen van Applicatie Software.

1.2.7        Scope marketing technology B.V., ook SMT genoemd:

Scope marketing technology B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Scope marketing technology B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden SMT van toepassing heeft verklaard. Scope marketing technology B.V. biedt ook haar Producten en Diensten aan onder de handelsnamen: SCOPE Financial Technology, SCOPE FinTech Solutions en SCOPE FinTech

1.2.8        SMT Producten en Diensten:

Alle door SMT verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij SMT berusten.

1.2.9        Back-up:

Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.10      Cliënt(en):

Klanten/opdrachtgevers/leveranciers/business partners e.d. van Opdrachtgever of Cliënten van Cliënten van Opdrachtgever etc.

1.2.11      Cloudhosting:

De on-demand beschikbaarheid van computersysteemhulpbronnen waarmee de beschikking verkregen wordt over een virtueel cluster van computers die via het internet voortdurend beschikbaar zijn. Cloud services hebben vaak functies die verdeeld zijn over meerdere locaties, waarbij elke locatie een datacenter is. Cloudhosting is een Derden Product en Dienst.

1.2.12      Trainingen:

Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten.

1.2.13      Datacenter:

Een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan voornamelijk het Internet. Een deel van de Infrastructuur ligt in één of meer Datacenters.

1.2.14      Derden Infrastructuur:

Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via SMT aan Opdrachtgever en waar SMT in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product en Dienst.

1.2.15      Derden Producten en Diensten:

Alle door SMT verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

1.2.16      Documentatie:

De nadere (functionele) beschrijving van Producten en Diensten die aan Opdrachtgever wordt verstrekt

1.2.17      Fair Use:

Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten en Diensten.

1.2.18      Fixed Price:

Zoals nader omschreven in artikel 9.3.

1.2.19      Fouten:

Het reproduceerbaar niet (volledig) voldoen van Producten en Diensten door het aangeven van een foutmelding door de Producten en Diensten of het vastlopen van de Producten en Diensten.

1.2.20      Garantie:

Zoals nader omschreven in artikel 8.10.

1.2.21      SMT Infrastructuur:

Dat deel van de Infrastructuur dat door SMT wordt beheerd in zijn Datacenter(s) en waar SMT controle op kan uitvoeren.

1.2.22      Identificatiegegevens:

Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.23      Maatwerk:

Het resultaat van in opdracht van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde Producten en Diensten.

1.2.24      Medewerker(s):

Werknemers in dienst van SMT dan wel werknemers in dienst van een derde partij of zelfstandigen, die door SMT zijn ingehuurd.

1.2.25      Nacalculatie:

Zoals nader omschreven in artikel 9.4

1.2.26      Objectcode:

De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

1.2.27      Onderhoud:

Zoals nader omschreven in artikel 2.4

1.2.28      Opdrachtgever:

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten en Diensten.

1.2.29      Procesdata:

De binnen SaaS door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.30      Producten en/of Diensten:                      

Alle door SMT verstrekte SMT Producten en Diensten en/of Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.2.31      Publieke Infrastructuur:

Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar SMT geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder.

1.2.32      Standaard Programmatuur:

Algemene basisprogrammatuur, die nog niet specifiek voor Opdrachtgever is aangepast, ingericht, geconfigureerd, dan wel bij Opdrachtgever is geïmplementeerd. Zoals het Product Scope CDD.

1.2.33      Sourcecode:

De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

1.2.34      Support:

Zoals nader omschreven in artikel 2.6

1.2.35      Voorschot:

Zoals nader omschreven in artikel 7.6.

1.2.36      Werkdagen:

Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3            Bevestiging

1.3.1        Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van SMT zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van SMT.

1.4            Aanbiedingen

1.4.1        Alle aanbiedingen van SMT zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4.2        Aanbiedingen van SMT zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5            Overeenkomsten

1.5.1        Een overeenkomst tussen SMT en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkens voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.2        Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 3 (drie) maanden voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.

1.5.3        In afwijking van artikel 1.5.2. kan een tussen partijen geldende duurovereenkomst niet worden opgezegd zolang er tussen partijen nadere-, deel- en/of aanvullende overeenkomst van kracht is. Opzegging van de overeenkomst vindt in dat geval eerst plaats tegen de datum dat de nadere-, deel- of aanvullende overeenkomst met de langst resterende looptijd tussen partijen afloopt, met een minimale opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden

1.5.4        Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen via directe opzegging, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.5        SMT heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen via directe opzegging dan wel te annuleren, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen, of er wordt conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen gelegd of Opdrachtgever’s onderneming verliest de vrije beschikking hierover alsmede, in het geval van Consultancy en Uitzending, indien er een einde komt aan de (arbeids)relatie tussen SMT en de Medewerker. In deze gevallen is elke vordering van SMT op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en maakt SMT niet schadeplichtig tegenover de andere partij in verband met deze opzegging.

1.5.6        Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6            Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1        Alle opdrachten worden door SMT uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan SMT kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2        Opdrachtgever zal SMT alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.6.3        Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SMT staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft SMT in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft SMT het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.4        Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal SMT te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen via directe opzegging.

1.6.5        Ingeval SMT activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door SMT in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een functionele, fatsoenlijke werkruimte zorgdragen.

1.7            Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1        SMT en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2        Opdrachtgever erkent dat alle Producten en Diensten afkomstig van SMT bedrijfsgeheimen van SMT en/of de toeleveranciers van SMT bevatten, en dat Opdrachtgever alle Producten en Diensten afkomstig van SMT als zodanig zal behandelen.

1.7.3        SMT is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de SMT website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.4        Opdrachtgever en zijn Cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig Medewerker van SMT, behoudens schriftelijke toestemming van SMT. Het voorgaande is op overeenkomstige wijze van toepassing op Cliënten van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn Cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.7.5        Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.4, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 80.000,- (tachtigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van SMT om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8            Aansprakelijkheid

1.8.1        De totale aansprakelijkheid van SMT zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die SMT  heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2        Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van SMT vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan SMT op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

1.8.3        De totale aansprakelijkheid van beide partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en/of een aangeboden vrijwaring is een uitzondering op hetgeen gesteld in artikelen 1.8.1. en 1.8.2: deze is beperkt tot twee keer het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat SMT  heeft ontvangen van Opdrachtgever voor 2 (twee) jaar, met een maximum van € 350.000,-, (driehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.4        SMT heeft zich ter zake van schade verzekerd. SMT is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met SMT gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met SMT’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.8.5        De totale aansprakelijkheid van SMT voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.6        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.        De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b.        De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

c.         De redelijke kosten, gemaakt ter herstel van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot herstel van schade én SMT, na schriftelijk verzoek daartoe, niet zelf een tijdige oplossing kan aanbieden ter herstel van schade.

1.8.7        Aansprakelijkheid van SMT voor gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan schade niet zijnde directe schade limitatief verwoord in artikel 1.8.6, zoals maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever.

1.8.8        Geen gebeurtenis verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door SMT zal door Opdrachtgever worden geïnterpreteerd als inhoudende een uiting van SMT dat SMT in de nakoming van haar verplichtingen zal tekortschieten, dan wel dat de nakoming door SMT blijvend onmogelijk is, tenzij SMT dit uitdrukkelijk schriftelijk met zoveel woorden met die bedoeling aan Opdrachtgever meldt.

1.8.9        Buiten het in artikel 1.8 genoemde gevallen rust op SMT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.10      De aansprakelijkheid van SMT ontstaat slechts indien Opdrachtgever SMT, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en SMT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SMT in staat is adequaat te reageren.

1.8.11      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade SMT daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8.12      Opdrachtgever vrijwaart SMT van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door SMT is (af/op)geleverd.

1.8.13      SMT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die SMT aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal SMT zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.14      Tenzij er een service level agreement is overeengekomen die anders bepaalt, is SMT niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en/of Garantie. SMT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat SMT dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving

1.9            Overdracht

1.9.1        De tussen SMT en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMT.

1.9.2        Opdrachtgever geeft SMT bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:

a.        moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;

b.        een derde partij in het geval van fusie of overname van SMT.

1.9.3        Indien dit geschiedt, zal SMT Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10          Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1      Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens alle omstandigheden die buiten de macht van SMT liggen, zoals maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van SMT, Fouten in Derden Producten en Diensten, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden en/of door (cyber)crime, (cyber)vandalisme, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in  netwerken, overstroming, ziekte, de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden, stakingen, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, oorlog, terrorisme, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.10.2      Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan SMT de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3      SMT behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die SMT voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4      Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11          Nietigheid

1.11.1      Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2      Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12          Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1      Op alle door SMT met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

1.12.2      Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA door één arbiter. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen door middel van andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.

1.12.3      Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.

1.12.4      Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, of om een incassoprocedure te starten bij de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.

2 PRODUCTEN

2.1 Producten en Diensten algemeen

2.1.1 Opdrachtgever maakt in het kader van de samenwerking met SMT uitdrukkelijke keuzes voor de afname van bepaalde Producten en Diensten, en meer het in bijzonder in het kader van Back-up faciliteiten, Hosting en beveiligingsmaatregelen.

2.1.2 De keuzes die Opdrachtgever bij de afname van deze dienstverlening maakt, hebben directe gevolgen voor hetgeen Opdrachtgever in het kader van de dienstverlening van SMT mag verwachten. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van alle aanspraken, vorderingen of claims direct of indirect gebaseerd op het standpunt dat van SMT in het kader van haar dienstverlening méér mocht worden verwacht dan waartoe SMT verplicht is op basis van de door Opdrachtgever gemaakte keuzes voor de afname van deze dienstverlening.

2.1.3 Indien Opdrachtgever meent onvoldoende kennis of kunde te hebben om een afgewogen keuze met betrekking tot de benodigdheden of af te nemen diensten te kunnen maken, zal Opdrachtgever dit tijdig op eigen initiatief bij SMT aangegeven, zodat SMT Opdrachtgever hierover kan adviseren. Weet wel, SMT adviseert Opdrachtgever niet over de manier van het uitvoeren van klantonderzoeken aan de hand van de SMT Producten en Diensten.

2.2 Gebruiksrecht Programmatuur

2.2.1 SMT verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende documentatie.

2.2.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot de named users. SMT factureert op basis van daadwerkelijk gebruik achteraf.

2.2.3 Het gebruiksrecht voor software Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of tenzij het gebruiksrecht een verveelvoudiging betreft die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten.

2.2.4 Het is Opdrachtgever verboden de (Maatwerk) Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of door middel van derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van SMT te hebben ontvangen. Het is Opdrachtgever verboden functionaliteiten toe te voegen aan (Maatwerk) Producten en Diensten.

2.2.5 Het gebruiksrecht op de Producten en Diensten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

2.2.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten en Diensten al dan niet tegen vergoeding ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

2.2.7 Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de Producten en Diensten naar een voor mensen leesbare vorm door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht toegelaten.

2.2.8 Het gebruiksrecht stopt, indien geen tijdige e voledige betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.2.9 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 7. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.3 Controles

2.3.1 SMT is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten en Diensten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat respectievelijk of het overeengekomen gebruiksrecht niet wordt overschreden.

2.3.2 Voorts is SMT gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten en Diensten, zelf dan wel door middel van een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten en Diensten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan SMT weigert, is SMT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen via directe opzegging. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en Diensten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en Diensten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van SMT. SMT behoudt zich het recht voor om in een dergelijke geval een boete op te leggen aan Opdrachtgever, ter hoogte van de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan SMT op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

2.3.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het overeengekomen gebruiksrecht wordt overschreden, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste (af/op) levering van het eerder overeengekomen aantal licenties, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens behoudt SMT zich het recht voor om een melding te maken bij the Software Alliance (BSA).

2.4 Onderhoud

2.4.1 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde SMT Producten en Diensten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde SMT Product inhouden. SMT is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.4.2 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is SMT gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.4.3 SMT is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de SMT Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde SMT Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

2.4.4 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door SMT aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt SMT zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen via directe opzegging, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.5 Adviezen

2.5.1 Alle Producten en Diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Support (artikel 2.6), Consultancy (artikel 3.1.), Projectmanagement, Haalbaarheidsonderzoek (artikel 8.1.) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.5.2 SMT is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.5.3 SMT zal adviezen geven op basis van door SMT aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.7. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.6 Support

2.6.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de SMT Producten en Diensten. Support geschiedt in beginsel op basis van een Voorschot. Indien het Voorschot overschreden wordt, zal een nieuw Voorschot in rekening worden gebracht.

2.6.2 SMT zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de SMT Producten en Diensten. SMT is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de SMT Producten en Diensten.

2.7 Maatwerk

2.7.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of tegen de daadwerkelijke bestede tijd op Nacalculatie afgerekend.

2.7.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk SMT Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. SMT zal de productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.7.3 SMT kan voorafgaand aan het verrichten van Maatwerk een inzetbegroting aan Opdrachtgever verstrekken, met daarin de initieel te verwachten werkzaamheden en kosten. Deze begroting is slechts indicatief en niet bindend voor SMT. Daadwerkelijke kosten worden conform artikel 2.7.1 op basis van de daadwerkelijk bestede tijd gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.7.4 SMT is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan SMT ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.7.5 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases:
a. Functioneelontwerp fase.
b. Technischontwerp fase.
c. Ontwikkeling van modules fase.

2.7.6 Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

2.7.7 Overschrijdingen van de prijs tot 10% wordt geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeft niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

2.7.8 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij SMT berusten, zoals omschreven in artikel 10.1.

2.8 Meerwerk

2.8.1 Indien SMT van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal SMT daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.8.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.9 Back-ups

2.9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups, indien mogelijk. SMT zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups kenbaar maken.

2.10 Werkzaamheden

2.10.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.10.2 Voor elke onafgebroken periode waarin SMT voor minder dan 4 (vier) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij SMT verricht, is SMT gerechtigd minimaal 4 (vier) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.10.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.10.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is SMT gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.10.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is SMT gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. SMT is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.10.6 SMT is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3 SAAS

3.1 SaaS-service Algemeen

3.1.1 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van SMT omtrent de SaaS op te volgen.

3.1.2 SMT is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de SaaS te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan SMT verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de SaaS die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

3.1.3 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij SMT. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal SMT die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3.1.4 De kosten voor het opheffen van storingen, inclusief storingen die alleen anderen dan Opdrachtgever belemmeren, komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst. Als SMT van oordeel is dat er mogelijk gevaar kan optreden aangaande de functionaliteit van computersystemen of netwerken van SMT of derde partijen en/of voor de netwerkdiensten, in het bijzonder veroorzaakt door excessief emailverkeer of andere data, slecht beveiligde sustemen of activiteiten van virussen, Trojaanse software of gelijkende software, is SMT gerechtigd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om dit gevaar te voorkomen. De kosten van deze maatregelen, inclusief de kosten voor het informeren van Opdrachtgever aangaande de gevaren, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.1.5 SMT stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft SaaS, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot SaaS dan wel het niet-beschikbaar zijn van SaaS. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden buiten Werkdagen. Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.2 Verplichtingen SMT SaaS

3.2.1 SMT draagt naar beste vermogen zorg voor de ter beschikking stelling van de SaaS.

3.2.2 SMT garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

3.2.3 SMT heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen, zoals request en responstijden, ten aanzien van het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen. Dit geldt ook voor het opgeleverde Maatwerk, zoals API’s, na de Garantieperiode, zoals nader aangegeven in artikel 3.10.1. SMT staat er niet voor in dat zij immer toegang heeft tot de producten van derden en is niet aansprakelijk voor het, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn van die producten.

3.2.4 SMT zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de SaaS te verzekeren. SMT maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.

3.2.5 SMT zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door SMT gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). Indien Opdrachtgever specifieke beveiligingsmaatregelen wenst (bijvoorbeeld gelet op de aard van de Procesdata), dan dient Opdrachtgever die wens uitdrukkelijk aan SMT voor te leggen opdat SMT, indien mogelijk, een voorstel kan doen voor mogelijke implementatie daarvan en de prijzen daarvoor.

3.3 Gebruik Van Identificatiegegevens

3.3.1 SMT zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik SMT hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

3.3.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid/ door Opdrachtgever. In geen geval is SMT aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

3.3.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om meerdere personen gebruik te laten maken van dezelfde Identificatiecodes zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMT. SMT mag voorwaarden verbinden aan deze toestemming.

3.3.4 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan SMT Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

3.3.5 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 5.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.4 Wijzigingen in de SaaS

3.4.1 SMT is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de SaaS voor wat betreft maar niet beperkt tot:
a. toegangsprocedures, zoals:
 procedures betrekking hebbende op operationele regels;
 beveiligingseisen.
b. het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de SaaS.

3.4.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de SaaS mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, SMT schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien SMT dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de SaaS te beëindigen via directe opzegging, zonder dat SMT tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.5 Dataverkeer van Opdrachtgever

3.5.1 SMT heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. SMT treedt slechts op als een doorgeefluik. SMT geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

3.5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 5.9, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.

3.5.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt SMT schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

3.5.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 10, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan SMT, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever en in overeenstemming zijn gebracht met de verplichtingen voortvloeiende uit de AVG.

3.5.5 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Na het einde van de overeenkomst is SMT niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.

3.5.6 SMT zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. SMT garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.

3.5.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 Verplichtingen Opdrachtgever SaaS

3.6.1 Indien de SaaS onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt SMT schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

3.6.2 Indien door middel van SaaS persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid door middel van de SaaS, vrijwaart Opdrachtgever SMT van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

3.6.3 Opdrachtgever zal SMT onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de SaaS.

3.6.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van SMT omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door SMT gegeven aanwijzingen niet navolgt is SMT bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de SaaS aan Opdrachtgever stop te zetten. SMT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door SMT en/of derden getroffen maatregelen.

3.6.5 Opdrachtgever zal de header en footer van de SMT Producten en Diensten niet aanpassen en deze verplichting ook haar klanten opleggen.

3.7 Persoonsgegevens

3.7.1 Indien Opdrachtgever is aan te merken als verwerkings- verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en SMT is aan te merken als verwerker in de zin van de AVG ten behoeve van Opdrachtgever, geldt hetgeen artikel 5.8 bepaalt.

3.7.2 Opdrachtgever erkent dat de gegevensverwerking zoals opgedragen aan SMT, rechtmatig is. Tevens erkent Opdrachtgever zich ervan te hebben vergewist dat SMT passende technische en organisatorische maatregelen biedt zoals bedoeld in artikel 28 lid 1 van de AVG, waaronder mede wordt verstaan beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32 van de AVG. Opdrachtgever vrijwaart SMT van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die met het voorgaande verband houden.

3.7.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van SMT voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor SMT. Deze gegevens worden niet aan derden in de zin van de AVG verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer SMT hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

3.7.4 Opdrachtgever dient ten alle tijden er zelf voor zorg te dragen dat Opdrachtgever en diens klanten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook aangaande AVG.

3.8 Gedragscode

3.8.1 Opdrachtgever en haar klanten dienen op verantwoorde wijze gebruik te maken van SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
a. beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van SMT en/of derden;
b. verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

3.8.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

3.8.3 Het is verboden SaaS en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a. het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
b. het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
c. spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
d. het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
e. veroorzaken van gevaar voor het functioneren van computersystemen of netwerken van SMT of derde partijen en/of voor de diensten via het netwerk, in het bijzonder veroorzaakt door het verzenden van excessieve e-mails of andere data, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojan horses of soortgelijke software.
f. seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
g. verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
h. dreigementen;
i. opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
j. het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of SMT en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

3.8.4 SMT behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde SMT erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat door middel van de SaaS inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden SMT en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

3.8.5 SMT en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.8.4. door en/of ten behoeve van SMT genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.8.3. door en/of ten behoeve van SMT genomen maatregelen onverkort van toepassing.

3.8.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van SMT, zoals uiteengezet in artikel 3.8.4., heeft SMT overeenkomstig artikel 1.5.4. het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat SMT tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4 TRAININGEN

4.1 Aanmelding

4.1.1 Aanmelding tot deelname aan een Training dient uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Training te geschieden. Indien de gewenste Training is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.

4.1.2 SMT verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de voor Opdrachtgever geplande Training. Voor aanmeldingen die mondeling zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging geacht de aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen.

4.1.3 Trainingen worden verstrekt tegen de dan geldende Trainingstarieven. SMT is gerechtigd de door SMT gemaakte kosten voor onder andere de huur van de Trainingsruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

4.2 Annulering

4.2.1 SMT behoudt zich het recht voor een Training wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Training over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde Trainingskosten zullen worden gerestitueerd. Opdrachtgever kan beslissen toch deel te nemen aan de Training tegen een hogere Trainingsprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

4.2.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Training, nadien wordt 50% van de verschuldigde Trainingskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang, of na aanvang van de Training annuleert, behoudt SMT zich het recht voor 100% van de verschuldigde Trainingskosten in rekening te brengen.

4.3 Uitvoering

4.3.1 SMT zal alles in het werk stellen om de Training conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een Training als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal SMT er naar redelijkheid naar streven om de Training eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde Trainingskosten naar rato worden gerestitueerd.

4.4 Besloten Trainingen

4.4.1 Besloten Trainingen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Trainingen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever. Ook wel klanttrainingen genoemd. Besloten Trainingen kunnen zowel op locatie van SMT als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden. Besloten Trainingen worden onderscheiden in:
a) Klantstandaardtraining: een standaard SMT training;
b) Klantmaatwerktraining: een aan de situatie van Opdrachtgever aangepaste Training.

4.4.2 Tarieven voor besloten Trainingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft SMT het recht de Trainingssdagprijs te verhogen of te verlagen.

4.4.3 Indien besloten Trainingen op locatie bij Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen overeenkomstig artikel 1.6.5.

4.5 Weigering Deelnemer

4.5.1 SMT behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de Training te weigeren:
a. indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Training;
b. uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor SMT redelijke gronden.

5 DERDEN PRODUCTEN

5.1 Derden Producten en Diensten

5.1.1 SMT is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. SMT is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.1.2 Indien SMT Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden SMT tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

5.1.3 SMT verleent rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.1.4 SMT verricht geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.1.5 Met betrekking tot (af/op)geleverde Derden Producten en Diensten verzorgt SMT:
a. De service op Derden Producten en Diensten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.
b. De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.1.6 Reparaties van Derden Producten en Diensten:
a. Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten en Diensten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet.
b. Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij SMT worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

5.2 Algemene Voorwaarden Derden

5.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden SMT van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij SMT, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals SMT deze heeft ontvangen.

5.2.2 De Algemene Voorwaarden SMT treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden SMT en de Algemene Voorwaarden Derden, kan SMT de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

6 (AF/OP) LEVERING

6.1.1 In de kostenbegroting voor het project die SMT in beginsel opneemt in een Haalbaarheidsonderzoek wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke uren en kosteninschatting, die is gebaseerd op de op dat moment bekende en ingeschatte projectomvang, wensen en kosten. Aan deze uren- en kosteninschatting kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten worden te allen tijde op basis van Nacalculatie gebaseerd op daadwerkelijke bestede tijd aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 (Leverings)termijn

6.2.1 Alle door SMT eventueel genoemde en voor SMT geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan SMT bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen SMT naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af dan wel op te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen SMT en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

6.2.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door SMT behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van SMT. SMT aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

6.3 Voorbehoud

6.3.1 SMT verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen SMT en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een ondertekend exemplaar van de door SMT opgestelde overeenkomst is ontvangen door SMT en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien SMT met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een ondertekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt SMT zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een ondertekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

6.3.2 Rechten, zoals maar niet beperkt tot de (eventuele eigendoms)overdracht van Producten en Diensten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten en Diensten binnen een week, na opdracht daartoe van SMT, terug te leveren aan SMT. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

6.3.3 Indien Opdrachtgever, uit door SMT afgeleverde Producten en Diensten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor SMT en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor SMT totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. SMT behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

6.4 Risico

6.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de (af/op)levering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan SMT kan worden toegerekend.

6.4.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de (af/op)levering moet meewerken.

6.5 Proeflicentie

6.5.1 SMT is gerechtigd naar eigen inzicht Opdrachtgever een proeflicentie op de Producten en Diensten te verlenen. Een proeflicentie is alleen van toepassing indien schriftelijk bevestigd door SMT.

6.5.2 Tenzij anders overeengekomen zal de proeflicentie een duur hebben van 30 (dertig) dagen ingaande op het moment van aflevering.

6.5.3 Gedurende de proeflicentie rusten er geen verplichtingen en/of verantwoordelijkheden op SMT. Het gebruik van de Producten en Diensten gedurende de proeflicentie is uitsluitend voor risico en rekening van Opdrachtgever.

6.5.4 In het geval Opdrachtgever de Producten en Diensten niet wenst af te nemen is Opdrachtgever gehouden:

a. de Producten en Diensten te verwijderen van de systemen waarop ze zijn geïnstalleerd;
b. Back-ups en/of andere mogelijke kopieën van de Producten en Diensten te verwijderen/vernietigen; en
c. ervoor zorg te dragen dat de Producten en Diensten binnen 7 (zeven) dagen na afloop van de evaluatieperiode in het bezit van SMT zijn. Opdrachtgever draagt de kosten en het risico voor het (tijdig) retourneren van de Producten en Diensten aan SMT.

6.5.5 Opdrachtgever stemt ermee in dat in het geval van overtreding van artikel 6.5.4. SMT gerechtigd zal zijn, zonder nadere ingebrekestelling, Opdrachtgever de licentieprijzen en/of andere prijzen op dat moment van toepassing, indien het Product aangeschaft zou worden na afloop van de evaluatieperiode, in rekening te brengen, onverminderd het recht van SMT volledige schadevergoeding te eisen voor de door SMT geleden schade.

6.5.6 Data gegenereerd door Opdrachtgever gedurende de evaluatieperiode blijft de eigendom van Opdrachtgever. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om van data een Back-up te maken en/of deze over te zetten naar een alternatief systeem voordat beëindiging van het gebruik van de Producten en Diensten plaatsvindt. SMT heeft geen enkele verplichting voor wat betreft voornoemde data gedurende de evaluatieperiode of daarna.

6.6 (af/op)levering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.6.1 SMT zal de Producten en Diensten aan Opdrachtgever conform de door SMT schriftelijk vastgelegde specificaties (af/op)leveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.

6.6.2 (af/op)levering van Producten en Diensten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten en Diensten aan Opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van SMT of een Datacenter. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door SMT bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten en Diensten geschiedt niet door SMT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.6.3 Levering, door of door middel van SMT, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6.6.4 Uitsluitend in het geval waar installatie door SMT plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten en Diensten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

6.6.5 De Producten en Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. bij de (af/op)levering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is, dan wel
b. indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
c. indien SMT voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 8.7) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 8.8) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 8.8.4 acceptatie niet in de weg staan.

6.6.6 Indien de Producten en Diensten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.6.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten en Diensten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.7 Testrapport

6.7.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten en Diensten Fouten, zoals omschreven in artikel 8.8, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever SMT uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

6.8 Fouten

6.8.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door SMT schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk SMT Producten en Diensten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan SMT te maken.

6.8.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten en Diensten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

6.8.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door SMT aangewezen locatie. SMT is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

6.8.4 Acceptatie van de Producten en Diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten en Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.9 Wijziging Prestatie

6.9.1 SMT mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten en Diensten andere Producten en Diensten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

6.9.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal SMT steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

6.10 Garantie

6.10.1 Garantie wordt alleen verstrekt op Maatwerk.

6.10.2 Gedurende een periode van 3 (drie) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst voor het Maatwerk is aangegaan), zal SMT er naar streven Fouten naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever SMT door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is SMT gerechtigd de Producten en Diensten te repareren, wijzigen of te vervangen.

6.10.3 SMT is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten en Diensten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan SMT te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

6.10.4 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. SMT garandeert niet dat de Producten en Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten en Diensten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van SMT, zoals vereist in artikel 2.2.4

6.10.5 Na afloop van de Garantieperiode zal SMT niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten en Diensten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

6.10.6 De op Derden Producten en Diensten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten en Diensten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 7.

7 PRIJZEN/BETALINGEN

7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

7.1.2 SMT zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 dagen (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van SMT worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in dit lid omschreven.

7.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan SMT verschuldigd de kosten (waaronder kosten verschuldigd vanwege door een advocaat of gemachtigde verleende rechtsbijstand), zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan SMT verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 175,- (honderdvijfenzeventig euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke handelsrente verhoogd met 3 (uitgedrukt in %), in rekening worden gebracht.

7.1.4 SMT heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.1.5 Indien SMT niet in staat is tot (af/op)leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is SMT gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

7.1.6 De vergoeding voor Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk wat anders overeenkomen.

7.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 7.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van SMT geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van SMT worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door SMT bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

7.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige SMT toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

7.2 Prijswijzigingen

7.2.1 De tussen SMT en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van elektriciteit, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. SMT is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de Dienstenprijsindex (DPI) J Informatie en communicatie, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. SMT zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers van de Dienstenprijsindex (DPI) J Informatie en communicatie. Wijzigingen mogen afgerond worden naar boven op een veelvoud van € 2,50.

7.2.2 SMT zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen via opzegging met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 10 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

7.3 Aanvulling Prijs en Betaling

Voor zover hiervan niet wordt afgeweken in artikel 7.2 blijft hetgeen hierboven bepaald in artikel 7.1 van toepassing.

7.4 Fixed Price

7.4.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

7.4.2 Tenzij SMT een beroep kan doen op artikel 1.7.4 worden meer-uren, voor zover een Fixed Price afspraak is gemaakt, niet in rekening gebracht.

7.5 Nacalculatie

7.5.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens SMT aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

7.6 Voorschot

7.6.1 SMT is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is SMT gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SMT uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Rechten van SMT en Opdrachtgever

8.1.1 SMT heeft het exclusieve recht de SMT Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan door middel van licenties aan derden ter beschikking te stellen.

8.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door SMT uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij SMT berusten.

8.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan SMT zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

8.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts door middel van schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien SMT deze rechten heeft.

8.1.6 Indien SMT, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij SMT berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij SMT dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan SMT dan wel de derde-rechthebbende.

8.1.7 SMT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot Cursusmateriaal dat en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

8.2 Vrijwaring

8.2.1 SMT zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de SMT Producten en Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. SMT zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
a. SMT onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
b. de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan SMT overlaat.

8.2.2 Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt SMT zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het SMT Product te verwerven of het SMT Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van SMT de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan SMT het afgeleverde SMT Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit SMT Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het SMT Product gemaakte gebruik.

8.2.3 SMT zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
a. deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten en Diensten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
b. hetgeen (af/op)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af/op)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
c. Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

8.2.4 Indien tussen SMT en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever SMT vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

brochure API

Maak CDD nog makkelijker, integreer CDD-controles direct in uw eigen software omgeving. Of maak gebruik van een van de oplossingen van onze partners waar de CDD controles al in geïntegreerd zijn. Download hier de brochure.

brochure Compliance Management Portal

Met onze kennis- en datapartners hebben wij de juiste gereedschap voor KYC-afdelingen ontwikkeld om uw risicobeoordelingsproces sneller, efficiënter en interessanter voor medewerkers te maken. Lees de voordelen in onze brochure.