Op 15 juli 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft als doel het voorkomen dan wel bestrijden van witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees Parlement de Raad) aangenomen en geïmplementeerd in de Wwft. Een notaris speelt een belangrijke rol in het correct naleven van deze wet.

Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Ook fiscale fraude valt onder witwassen.

Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Specifieke leidraad

Het ministerie van Financiën en de toezichthouders Wwft stellen algemene en specifieke leidraden op die instellingen behulpzaam zijn bij de toepassing van de Wwft in de praktijk. De Vierde Europese anti-witwasrichtlijn heeft er voor gezorgd dat er belangrijke wijzigingen zijn gedaan in de specifieke leidraad. De belangrijkste eisen van de Wwft zijn het uitvoeren van cliëntonderzoek (dit is ruimer dan het louter identificeren van de cliënt) en de meldingsplicht. Daarnaast wordt er van een notaris verwacht dat hij/zij beschikt over gedocumenteerde procesbeschrijving met betrekking tot risicobeoordelingen. Deze risicobeoordelingen moeten gerapporteerd worden en geactualiseerd zijn.

Cliëntonderzoek

Als notaris speelt u dus een belangrijke rol in het naleven van de Wwft. In het kader van deze wet- en regelgeving dient u onder andere een eigen beoordeling te maken van risico’s op witwassen en financiering terrorisme. Om deze beoordeling te kunnen maken wordt een cliëntenonderzoek uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het cliëntonderzoek is het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende en het verifiëren van diens identiteit. Hierbij is het verplicht in beginsel dat altijd een UBO (Ultimate Beneficial Owner) vastgesteld moet worden. Daarnaast dienen instellingen, op grond van een risicobeoordeling voorafgaand aan het aan aangaan van een zakelijke relatie of verrichten van een incidentele transactie, vast te stellen of een verscherpt cliëntonderzoek noodzakelijk is.

Risicobeoordeling

Op verzoek dient u deze risicobeoordeling aan de toezichthouders (AFM, DNB) te verstrekken. De risico’s moeten in kaart worden gebracht en de instelling zelf (notaris) treft om de risico’s te beheersen (risicomanagement). Dit betekent dat u moet beschikken over een administratie of systeem waarin deze risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd, traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van de toezichthouders.

Ongebruikelijke transacties

Verder verplicht de Wwft notarissen om ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Namelijk het Financial Intelligence Unit-Nederland. Hierbij is er ook de verplichting dat als uzelf een transactie wilt uitvoeren, u eerst moet raadplegen of deze transactie op grond van de Sanctiewet mag worden uitgevoerd.

Daarnaast mogen notarissen op grond van de eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van 15.000 euro of meer. De toezichthouder die is aangewezen voor het notariaat op de naleving van de Wwft is het Bureau Financieel Toezicht.

Oplossing voor notarissen

Om deze wet- en regelgeving correct te kunnen naleven is het dus van belang dat u moet beschikken over een administratie of systeem waarin deze risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd, traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van de toezichthouders. SCOPE FinTech Solutions biedt u de mogelijkheid om een CDD portal te integreren binnen uw bestaande administratiesysteem. Zo kunt u uw klanten eenvoudig en efficient laten checken en scrennen op: PEP lijsten, sanctielijsten, disqualified director, adverse media, financial malversaties en law enforcement. Zo beschikt u over een reproduceerbare rapportage van uw klanten in het geval van een audit door de toezichthouder.

Daarnaast beschikt SCOPE FinTech Solutions ook over de dienst “SCOPE CDD On Demand”. Deze dienst is speciaal ontwikkeld voor organisaties die moeten voldoen aan de Wwft en Sanctiewet, maar niet over de (IT) capaciteit en/of resources beschikken om een CDD oplossing aan te schaffen en te implementeren. “SCOPE CDD On Demand” biedt organisaties de mogelijkheid het CDD controle proces te outsourcen bij SCOPE FinTech Solutions. Aangeleverde (lijsten van) personen en/of relaties worden gescreend, gecontroleerd en gemarkeerd voor eventuele periodieke review. Het resultaat van de uitgevoerde controles wordt in een uitgebreid rapport per relatie opgeleverd met alle voor compliance (audit) en het klantdossier noodzakelijke gegevens.