In de praktijk worden Customer Due Diligence (CDD) en  Know Your Customer (KYC) vaak gezien als hetzelfde proces maar dat klopt niet helemaal. Customer Due Diligence is een vorm van een know your customer inventarisatie in de letterlijke zin van het woord. De overeenkomst tussen Customer Due Diligence en Know Your Customer zit in de uitgebreide identificatieplicht van de cliënt.

 Het verschil: Custer Due Diligence gaat om het afwegen van risico’s bij het zaken doen met een cliënt in het kader van de WWFT en KYC gaat over het borgen van de kwaliteit van het advies voor de cliënt in het kader van de MiFID en de MiFIR. Een goed uitgevoerd Know Your Customer- en Customer Due Diligence  proces resulteert uiteindelijk in een goede, op het risicoprofiel van de cliënt of cliënten afgestemde, beleggingsportefeuille voor een gecontroleerde en geverifieerde cliënt.

 SCOPE FinTech maakt een onderscheid tussen deze twee ‘weet wie uw klant is’-processen, SCOPE FinTech is gespecialiseerd in SCOPE KYC Cloud Portal/CDD-software.

Customer Due Diligence

Het uitvoeren van een Customer Due Diligence controle is noodzakelijk wanneer een bedrijf die onder een wet of regulering valt, inzake de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme of gelijksoortige Europese of Amerikaanse wetgeving, een relatie aan wil gaan met een klant of een potentiële klant. Dit geldt zowel voor een eenmalige transactie als voor een langdurige klant leverancier relatie. Het is feitelijk een risico-inventarisatie en het wegen van risico’s conform de richtlijnen in de relevante wetgeving.

Alle aanvragen voor een nieuwe rekening zullen beoordeeld moeten worden op risico. De beschikbaar gestelde cliënt informatie moet uitgebreid onderzocht worden en gecontroleerd. In het geval van een bestaande cliënt –leverancier relatie zullen de transacties van een cliënt gevolgd moeten worden.

Er worden onder meer ‘background checks’ uitgevoerd. Uitgesloten moet worden dat een persoon of het bedrijf betrokken is bij ernstige/relevante criminele of illegale activiteiten. Risico’s zoals een opmerkelijke reputatie, een Public Exposed Person of een persoon die op een sanctielijst voorkomt. Dit moet goed beoordeeld worden, zodat eventuele schade aan de financiële instantie voorkomen kan worden. 

Wat houdt het proces in?

MiFIDII Know Your Customer heeft als doelstelling zoveel mogelijk transparantie in en het veilig stellen van de juistheid van een advies voor vermogensbeheer voor de cliënt. (In goed Nederlands de Suitability).

Dit wordt gerealiseerd door een zo compleet mogelijk beeld van de cliëntsituatie te creëren en vermogensbeheer doelstellingen van cliënten in kaart te brengen. Binnen de SCOPE KYC Cloud oplossing wordt het gehele cliënt inventarisatie proces op een gestructureerde manier doorlopen aan de hand van een digitale wizard met vragen en invulvelden. Deze inventarisatie en vragen zijn gebaseerd op geldende wet- regelgeving. SCOPE KYC Cloud Portal gaat achtereenvolgens in op:

  • De persoonlijke situatie inclusief identificatie informatie en verificatie. Ook de samenstelling van een huishouden kan hier worden vastgelegd.
  • De kennis & ervaring per persoon.
  • De financiële positie van het huishouden en de personen binnen het huishouden.
  • De doelstellingen en het te beleggen vermogen.
  • De risicobereidheid bepaling via scenario analyses en het vaststellen van de psychologische risico tolerantie.
  • Het bespreken, afronden van het KYC-proces, ondertekenen contracten.

Naast de objectieve risicobereidheid, die vooral gebaseerd is op cijfers en het vermogen om verliezen te dragen is er ook een subjectieve risicobereidheid. Hoe gaat de klant om met verlies van waarde in een dalende beurs. Veel vermogensbeheerders doen geen onderzoek naar de subjectieve risicobereidheid. De AFM is ook van mening dat een subjectief risicobereidheidsonderzoek ook wel risicotolerantie genoemd een onderdeel zou moeten zijn van elk SCOPE KYC Cloud Portal onderzoek.

Op dit gebied werkt de SCOPE KYC Cloud Portal samen met FinaMetrica. FinaMetrica heeft een vragenlijst samengesteld van 12 eenvoudig te beantwoorden vragen.  Op basis van de antwoorden wordt een profiel samengesteld van de belegger. Deze software is wetenschappelijk onderbouwd, en is inmiddels meer dan een miljoen keer gebruikt en is zelflerend. Het FinaMetrica profiel dicteert en beperkt de mogelijke portefeuille samenstelling door bijvoorbeeld een maximaal percentage aandelen te bepalen voor het risicoprofiel.

Van de gehele KYC-inventarisatie wordt een rapport uitgedraaid, wat door de cliënt en vermogensbeheerder ondertekend kan worden. Tevens kan op basis van de KYC-inventarisatie de benodigde cliënt documentatie voor de depotbank worden gegenereerd.

De KYC Cloud Portal software van Scope optimaliseert dit KYC-proces, doordat het altijd up-to-date is in overeenstemming met alle (nieuwe) regels en wetten. Indien u meer informatie nodig heeft of wilt over SCOPE KYC Cloud Portal  of CDD, neem dan contact met ons op!